FUNDACJA DA MOC

Katowice, Śląskie, Klonowa 35 C
KRS: 0000259094 , NIP: 9542563885 , REGON: 240431091
star star star star

Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji Da Moc określone w statucie Fundacji Fundacji Da Moc. Celem Fundacji Da Moc jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie: 1. Pomocy społecznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dla poprawy ich warunków bytowych. 2. Minimalizowania przejawów wykluczenia społecznego i wyrównywania szans społecznych osób indywidualnych, rodzin oraz grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 3. Pobudzania aktywi...Rozwiń
Cele statutowe Fundacji Da Moc określone w statucie Fundacji Fundacji Da Moc. Celem Fundacji Da Moc jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie: 1. Pomocy społecznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dla poprawy ich warunków bytowych. 2. Minimalizowania przejawów wykluczenia społecznego i wyrównywania szans społecznych osób indywidualnych, rodzin oraz grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 3. Pobudzania aktywizacji, zwiększania integracji i nawiązywania współpracy społecznej. 4. Działalności z na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych. 5. Rozwoju aktywności osobistej, zawodowej i społecznej. 6. Budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i podtrzymywania tradycji narodowych i regionalnych oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 7. Rozwijania postaw obywatelskich i działanie na rzecz ochrony praw człowieka. 8. Działalności wspomagającej placówki społeczno-kulturalne spółdzielcze oraz społeczności spółdzielczych osiedli mieszkaniowych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 9. Promocji i organizacji wolontariatu oraz samopomocy sąsiedzkiej i społecznej. 10. Współpracy i wymiany doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 11. Rozwijania kontaktów i współpracy międzyspółdzielczej, a także działalności wspomagającej rozwój wspólnot spółdzielczych i ich środowiska. 12. Rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznie odpowiedzialnej. 13. Upowszechniania zdrowego i aktywnego stylu życia oraz prowadzenia działalności rewalidacyjnej. 14. Ochrony dziedzictwa przyrodniczego, poprawy jakości i warunków naturalnego środowiska oraz ekosystemów. 15. Popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 16. Aranżowania i prowadzenia przedsięwzięć i imprez w obszarze kultury i sztuki oraz działalność w zakresie dziedzictwa kulturowego. 17. Organizowania działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i wypoczynkowej. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 48.075,55 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 127.488,00 zł
Działalność Gospodarcza 675,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 176.238,55 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona