POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ LUBELSKI

Lublin, Lubelskie, Jana Sawy 6/401
KRS: 0000013179 , NIP: 7122180627 , REGON: 000789157
star star

Cele statutowe

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez: 1. sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami głuchymi, z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin – poprzez prowadzenie na zlecenie lub wspó...Rozwiń
Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez: 1. sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami głuchymi, z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin – poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 2. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku, 3. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego, 4. organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, 5. prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz aktywizacji, 6. ochronę praw i interesów, oraz udzielanie pomocy prawnej i w sprawach socjalno-bytowych, 7. prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej, 8. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej nt. głuchych i ich kultury, skierowanej do osób słyszących, 9. promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 10. udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim, i osobom starszym, seniorom, 11. prowadzenie działalności charytatywnej, 12. podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, 13. prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii dla osób głuchych i słyszących, 14. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 15. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 16. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 17. realizowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 18. realizowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 19. realizowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii), 20. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 21. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 22. działania przeciwko wykluczeniu społecznemu, 23. działania związane z ochroną praw konsumenta, 24. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 25. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 26. prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego, 27. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W tym prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 28. promowanie osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób głuchych i z uszkodzonym słuchem, 29. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz zwiększenie świadomości prawnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.006.718,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.378,20 zł
Działalność Gospodarcza 33.996,93 zł
Przychody Finansowe 10.000,09 zł
Pozostałe 3.704,55 zł
Razem 1.060.798,57 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona