STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY " KARAN "

Radom, Mazowieckie, Kazimierza Pułaskiego 9
KRS: 0000011861 , NIP: 7961367490 , REGON: 040020655
star star star

Cele statutowe

1. Przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom chemicznym i behawioralnym szerzącym się wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. 2. Propagowanie wzorca trwałej i zdrowej moralnie rodziny i społeczeństwa. 3. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w kryzysie. 4. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom, a także wykluczonym i społecznie zaniedbanym. 5. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym....Rozwiń
1. Przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom chemicznym i behawioralnym szerzącym się wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. 2. Propagowanie wzorca trwałej i zdrowej moralnie rodziny i społeczeństwa. 3. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w kryzysie. 4. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom, a także wykluczonym i społecznie zaniedbanym. 5. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym. 6. Kształtowanie umiejętności prospołecznych, zdrowego i aktywnego trybu życia. 7. Ułatwianie powrotu do społeczeństwa oraz udzielanie pomocy w kierunku zmiany zachowań ryzykownych, w tym redukcji szkód, osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 8. Wypracowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się uzależnień, bezdomności, przemocy i agresji, przestępczości, a także wykluczenia społecznego. 9. Upowszechnienie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach uzależnień oraz innych zachowań ryzykownych, ich psychologicznym i społecznym podłożu oraz o chorobie AIDS. 10. Rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji państwowej, samorządowej i międzynarodowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom, bezdomności, agresji, przemocy, przestępczości, wykluczeniu społecznemu, promowania rozwoju osobistego, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz integracji międzypokoleniowej. 11. Kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowania w realizację celów społecznie pożytecznych. 12. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, starszym, bezdomnym, a w szczególności uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, nosicielom wirusa HIV, narażonym na agresję i przemoc oraz wykluczenie społeczne. 13. Promocja narodowej i lokalnej kultury oraz tradycji. 14. Ochrona i promocja zdrowia. 15. Promocja kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz ekologii. 16. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz reintegracji. 17. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ograniczenia przestępczości, rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. 18. Promocja działań wolontarystycznych i samopomocowych. 19. Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. 20. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz rozwój zawodowy kadr pomocy społecznej, nauki, oświaty oraz zdrowia i porządku publicznego. 21. Propagowanie i rozwijanie integracji społecznej oraz obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. 22. Działalność w zakresie zwiększania szans osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem na płaszczyźnie społecznej i zawodowej. 23. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju ludzi młodych, kreująca obywatelskie wartości i prospołeczne wzorce zachowania. 24. Działalność upowszechniająca dobre i innowacyjne praktyki oddziaływań pomocowych wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich najbliższego otoczenia. 25. Działalność na rzecz rozwoju innowacyjnych form edukacji i kształcenia, wsparcia zdrowotnego, socjalnego, terapeutycznego, psychopedagogicznego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.779.655,75 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 20.610,50 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 7.330,96 zł
Pozostałe 57.471,89 zł
Razem 10.865.069,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona