DOBRZYŃSKO-KUJAWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

Włocławek, Kujawsko-pomorskie, Piwna 4
KRS: 0000010871 , NIP: 8881177954 , REGON: 000808251
star star star star

Cele statutowe

1) podtrzymanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturowej; 2) upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie i poza nim w zakresie kultury i sztuki; 3) podejmowanie inicjatyw na rzecz obrony dóbr kultury i tradycji regionalnych; 4) diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii środowisk społecznych i twórczych odnośnie życia kulturalnego, artystycznego,...Rozwiń
1) podtrzymanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturowej; 2) upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie i poza nim w zakresie kultury i sztuki; 3) podejmowanie inicjatyw na rzecz obrony dóbr kultury i tradycji regionalnych; 4) diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii środowisk społecznych i twórczych odnośnie życia kulturalnego, artystycznego, oświatowego i naukowego we włocławku i w regionie wobec różnych instytucji i władz administracyjnych; 5) reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją społeczną. 6) organizacja usług turystycznych oraz imprez turystycznych niekomercyjnych w ramach działalności statutowej 7) ułatwianie członkom stowarzyszenia kontaktów z twórcami i wydawcami w kraju i za granicą. 8) organizowanie życia towarzyskiego, pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej 9) kształtowanie opinii i ocen na temat twórczości artystycznej . 10) dbałość o wysoki poziom artystyczny i etyczny twórców-członków stowarzyszenia. 11) opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących kultury, sztuki, teatru; Rynku wydawniczego; Statusu twórców i związanych z tym uregulowań prawnych. 12) obrona praw autorskich na wniosek członków stowarzyszenia. 13) wspieranie twórczości plastycznej, graficznej i fotograficznej w środowiskach krajowych oraz zagranicznych w tym polonijnych poza granicami Polski. 14) współuczestnictwo w procesie wychowania młodzieży poprzez kontakt z kulturą i sztuką. 15) wspieranie, wspomaganie, promowanie twórczości członków stowarzyszenia. 16) prowadzenie poradnictwa dotyczącego praw autorskich w dziedzinie kultury i sztuki. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 43.571,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,39 zł
Razem 43.571,59 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego