FUNDACJA "ZOBACZ MNIE"

Wrocław, Dolnośląskie, Ofiar Oświęcimskich 14/11
KRS: 0000795364 , NIP: 8971868716 , REGON: 383909908

Cele statutowe

1. Nadrzędnym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży i ich rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej. 2. Celami Fundacji są w szczególności: a. Pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. b. Ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem finansowania i pomocy organizacyjnej w leczeniu i rehabilitacji dzieci dotkniętych ciężkimi chorobami i niepe...Rozwiń
1. Nadrzędnym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży i ich rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej. 2. Celami Fundacji są w szczególności: a. Pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. b. Ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem finansowania i pomocy organizacyjnej w leczeniu i rehabilitacji dzieci dotkniętych ciężkimi chorobami i niepełnosprawnością. c. Wsparcie dzieci i młodzież w terapii mentalnej, psychologicznej oraz w rozwoju ich talentów. d. Pomoc szpitalom i placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym. e. Działalność charytatywna f. Organizacja i promocja wolontariatu. g. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. h. Działalność na rzecz ochrony praw dzieci. i. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. j. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. k. Działalność na rzecz nauki , szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. l. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. m. Ratownictwo i ochrona ludności. n. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i poza jego granicami. o. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. p. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. q. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i seniorów. r. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. s. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. t. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. u. Turystyka i krajoznawstwo. v. Porządek i bezpieczeństwo publiczne. w. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. x. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. y. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju. z. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. aa. Działalność na rzecz seniorów. bb. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. cc. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. dd. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w punktach od a do cc. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 23.954.964,33 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 323,42 zł
Pozostałe 2.085,34 zł
Razem 23.957.373,09 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona