STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW"

Katowice, Śląskie, Andrzeja 12 A
KRS: 0000009221 , NIP: 6342424781 , REGON: 277553974
star star star

Cele statutowe

- pomoc społeczna i psychologiczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - ochrona i promocja zdrowia, - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - promocja i organizacja wolontariatu, - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, - dzia...Rozwiń
- pomoc społeczna i psychologiczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - ochrona i promocja zdrowia, - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - promocja i organizacja wolontariatu, - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, poprzez: - prowadzenie placówek wsparcia dziennego, całodobowych placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz innych placówek dla dzieci i młodzieży, a także organizowanie programów leczniczych, edukacyjnych, profilaktycznych i innych grupowych i indywidualnych form opieki, pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, - prowadzenie i wspieranie pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i resocjalizacyjnej, - prowadzenie obiektów i placówek sportowych oraz organizowanie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie placówek poradnictwa i terapii psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz innych indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, - organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, - organizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki społecznej oraz dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowej, - przyznawanie wyróżnień osobom i podmiotom, które mają szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia oraz osób wykluczonych, - współpracę z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi a także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia poprzez wspólną realizację działań, projektów, programów, imprez i innych, - wspieranie organizacji pozarządowych m.in. poprzez wsparcie merytoryczne oraz udzielanie dotacji, darowizn, nagród w obszarach zgodnych z celami Stowarzyszenia, - wspieranie osób fizycznych m.in. poprzez udzielanie stypendiów, dotacji, darowizn, nagród w obszarach zgodnych z celami Stowarzyszenia, - prowadzenie badań społecznych i upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki społecznej, wychowania, kultury, sportu, i edukacji, - organizowanie miejsc pracy dla osób rekrutujących się z placówek Stowarzyszenia, - pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług i czynności wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia, - prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz osób pozostających na marginesie życia społecznego z wykorzystaniem billboardów, środków masowego przekazu i własnych publikacji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.685.759,17 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 111.495,60 zł
Działalność Gospodarcza 444.755,01 zł
Przychody Finansowe 9.550,47 zł
Pozostałe 47.345,79 zł
Razem 3.298.906,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona