STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Salezjańska 1/Brak
KRS: 0000008704 , NIP: 5542236629 , REGON: 090401298

Cele statutowe

§ 7 Celem „SL SALOS „ jest m. in.: 1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych myślą chrześcijańską i bogaceniem salezjańskiej tradycji wychowawczej, 2. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego moralnymi wartościami: pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play, 3. Podejmowanie i realizowanie przedsięw...Rozwiń
§ 7 Celem „SL SALOS „ jest m. in.: 1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych myślą chrześcijańską i bogaceniem salezjańskiej tradycji wychowawczej, 2. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego moralnymi wartościami: pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play, 3. Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnych warunkach materialnych; zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie, 4. Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży w trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, 5. Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa na obiektach sportowych i poza nimi, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej zasadzie postępowania, 6. Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne, 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 8. Propagowanie idei wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie, 9. Organizowanie obozów, wyjazdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych rekreacyjno-wychowawczych, kursów, szkoleń, 10. Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, kursów, konferencji, sympozjów oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji, 11. Organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry wychowawczo-instruktorskiej, 12. Pozyskiwanie nowych kadr instruktorsko- sportowych, 13. Organizowanie i prowadzenie wszelkich form i dyscyplin sportowych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 51.941,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 102.430,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 4.900,00 zł
Razem 159.271,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona