TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"

Świdnica, Dolnośląskie, Jodłowa 31
KRS: 0000004973 , NIP: 8841660064 , REGON: 890243130

Cele statutowe

1. Celem Towarzystwa jest: a) udzielanie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej w ich środowisku domowym, ambulatoryjnym i stacjonarnym opieki medycznej , duchowej oraz psychologicznej, przystosowanej do szczególnych potrzeb chorych; b) udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi; c) działalność charytatywna; d) ochrona i promocja zdrowia; e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; g) nauka...Rozwiń
1. Celem Towarzystwa jest: a) udzielanie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej w ich środowisku domowym, ambulatoryjnym i stacjonarnym opieki medycznej , duchowej oraz psychologicznej, przystosowanej do szczególnych potrzeb chorych; b) udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi; c) działalność charytatywna; d) ochrona i promocja zdrowia; e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; g) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia; h) działalność na rzecz rodziny; i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; j) promocja i organizacja wolontariatu; k) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych i spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz cały przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 2. Towarzystwo prowadzi działalność w szczególności: a) na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory; b) na rzecz przewlekle chorych i starszych; c) na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego; d) na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci. 3. Towarzystwo propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i hospicyjnej, długoterminowej pomocy osobom starszym, rehabilitacji osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego, realizując powyższą opiekę i pomoc (zadania) w obiektach (w tym hospicjach) własnych Towarzystwa, użyczonych lub wynajmowanych. W tym celu może inicjować budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację tych obiektów. 4. Towarzystwo zachęca ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością. 5. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności Towarzystwo współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, mediami i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 278.723,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 3.204,42 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 281.928,02 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona