POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Łódź, Łódzkie, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 133D
KRS: 0000049771 , NIP: 7292017464 , REGON: 471538298

Cele statutowe

Stowarzyszenie jest organizacją niosącą pomoc chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom, działającą na gruncie Konstytucji RP i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, mającą na celu: - pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, - działalność na rzecz integracji i reintegra...Rozwiń
Stowarzyszenie jest organizacją niosącą pomoc chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom, działającą na gruncie Konstytucji RP i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, mającą na celu: - pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym, - działalność charytatywną i dobroczynność, - wsparcie kultury fizycznej osób starszych, - działalność na rzecz członków Stowarzyszenia, - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, - promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, - działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, - działalność naukową, naukowo-techniczną, naukę, edukację, oświatę, wychowanie i szkolenie, - kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, - turystykę, krajoznawstwo, rekreację ruchową, sport masowy, kulturę fizyczną oraz wypoczynek, - porządek i bezpieczeństwo publiczne, - upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, - udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, - ratownictwo i ochronę ludności, - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - promocję i organizację wolontariatu, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, - rewitalizację, - prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, - działalność pedagogiczną, społeczną i rodzinną, - promocję osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób z niepełnosprawnościami, - prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.552.146,63 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 62.381,81 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.061,32 zł
Razem 5.615.589,76 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona