STOWARZYSZENIE "DAJMY SZANSĘ"

Kaczki Średnie, Wielkopolskie, Kaczki Średnie 62H
KRS: 0000047365 , NIP: 6681759030 , REGON: 311111836

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1) udzielanie pomocy i wsparcia społecznego oraz psychicznego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia, 2) wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 3) pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu, 4) przeciwdziałanie patologiom społecz...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1) udzielanie pomocy i wsparcia społecznego oraz psychicznego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia, 2) wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 3) pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu, 4) przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 5) ochrona i promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 6) inicjowanie i organizowanie działań promujących zdrowy styl życia, twórczą aktywność, uczestnictwo w kulturze oraz aktywny wypoczynek, 7) upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych umożliwiających dzieciom i młodzieży uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i lokalnych środowisk; 8) organizowanie działań pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych, 9) stworzenie organizacyjnych form działalności samopomocowej młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób, 10) wspieranie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 11) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 12) Wspieranie i promowanie idei wolontariatu; 13) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin w szczególności dzieci, młodzieży, osób uzależnionych i niepełnosprawnych, a także seniorów; 14) Aktywizacja rodzin w tym osób niepełnosprawnych i seniorów w szczególności poprzez szeroko rozumianą działalność artystyczną i hobbystyczną; 15) Propagowanie aktywnego stylu życia w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów w oparciu o kultywowanie i upowszechnianie tradycji kulturowych; 16) Działanie na rzecz wspierania i propagowania integracji i promocji członków Stowarzyszenia, a także integracji międzypokoleniowej; 17) Wspieranie samorządności i samoorganizacji szczególnie dzieci i młodzieży oraz seniorów; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 611.537,21 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 611.537,21 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona