WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE

Szymonowo, Warmińsko-mazurskie, Szymonowo 14
KRS: 0000046028 , NIP: 7411873029 , REGON: 511343351
star star star star

Cele statutowe

Prowadzenie działalności charytatywnej i prorodzinnej, w szczególności: 1. Prowadzenie polityki prorodzinnej, poprzez wspomaganie rodzin zagrożonych, 2. Diagnozowanie i wczesna profilaktyka w rodzinach zagrożonych, 3. Prowadzenie edukacji i pedagogizacja rodziców, 4. Tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic terapeutycznych, punktów konsultacyjnych, 5. Organizowanie szkoleń dla kadry i wolontariuszy, 6. Troska o wszechstronny rozwój osobowościowy dzieci z rodzin zagrożonych, wyrównywan...Rozwiń
Prowadzenie działalności charytatywnej i prorodzinnej, w szczególności: 1. Prowadzenie polityki prorodzinnej, poprzez wspomaganie rodzin zagrożonych, 2. Diagnozowanie i wczesna profilaktyka w rodzinach zagrożonych, 3. Prowadzenie edukacji i pedagogizacja rodziców, 4. Tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic terapeutycznych, punktów konsultacyjnych, 5. Organizowanie szkoleń dla kadry i wolontariuszy, 6. Troska o wszechstronny rozwój osobowościowy dzieci z rodzin zagrożonych, wyrównywanie szans edukacyjnych, 7. Prowadzenie i wspomaganie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, 9. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 10 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 11. Ochrona i promocja zdrowia, 12. Pomoc osobom niepełnosprawnym,13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 14. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 15. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i organizacjami społecznymi, 16 Działanie na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 17. Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.703.041,35 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 2.703.041,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona