TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMI

Oświęcim, Małopolskie, Leszczyńskiej 7
KRS: 0000045778 , NIP: 5491328295 , REGON: 070606892
star star

Cele statutowe

1. ZACHOWANIE, OCHRANIANIE I ODTWARZANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 2. OCHRONA KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO; 3. POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA ORAZ KSZTAŁTOWANIE KORZYSTNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POSTAW I ZACHOWAŃ OBYWATELI; 4. OCHRONA ZDROWIA I ZYCIA LUDZI PRZED SZKODLIWYM ODDZIAŁYWANIEM ZANIECZYSZCZEN; 5. DZIAŁANIE NA RZECZ ZMNIEJSZANIA ILOSCI WYTWARZANYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ PROEKOLOGICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW; 6. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY ORAZ PODEJMOWA...Rozwiń
1. ZACHOWANIE, OCHRANIANIE I ODTWARZANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 2. OCHRONA KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO; 3. POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA ORAZ KSZTAŁTOWANIE KORZYSTNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POSTAW I ZACHOWAŃ OBYWATELI; 4. OCHRONA ZDROWIA I ZYCIA LUDZI PRZED SZKODLIWYM ODDZIAŁYWANIEM ZANIECZYSZCZEN; 5. DZIAŁANIE NA RZECZ ZMNIEJSZANIA ILOSCI WYTWARZANYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ PROEKOLOGICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW; 6. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY ORAZ PODEJMOWANIE PRZEDSIEWZIEC Z ZAKRESU PRZYJAZNYCH SRODOWISKU METOD OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I ZWIEKSZANIA NATURALNEJ RETENCJI; 7. UŁATWIANIE DOSTEPU DO INFORMACJI O SRODOWISKU; 8. OCHRONA ZWIERZĄT, HUMANITARNE ICH TRAKTOWANIE ORAZ UMACNIANIE ICH PRAW; 9. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I DALSZEGO UPODMIOTOWIENIA SPOŁECZEŃSTWA, PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI, A TAKŻE UPOWSZECHNIANIE ORAZ OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA; 10. ZACHOWANIE, OCHRANIANIE I ODTWARZANIE ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, JEŚLI NIE STOI TO W SPRZECZNOŚCI Z ZACHOWANIEM WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZYRODY; 11. POMOC UBOGIM I POTRZEBUJĄCYM. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 853.550,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 12.090,57 zł
Razem 865.641,07 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego