STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA BEZ GRANIC"

Sarzyna, Podkarpackie, Sarzyna 1221
KRS: 0000045567 , NIP: 8161515860 , REGON: 690707452
star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich życiowej samodzielności i aktywności społecznej, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Cele swoje Stowarzyszenia realizuje poprzez: 1. Udzielanie rodzinom różnorodnych form pomocy, a w szczególności prowadzenia grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej, organizow...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich życiowej samodzielności i aktywności społecznej, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Cele swoje Stowarzyszenia realizuje poprzez: 1. Udzielanie rodzinom różnorodnych form pomocy, a w szczególności prowadzenia grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej, organizowanie dostępu do informacji, doradztwa, poradnictwa i terapii psychologicznej. 2. Współdziałanie z organami administracji państwowej, szczególnie ze szkołami, przedszkolami, placówkami opieki zdrowotnej, zakładami pracy i organizacjami społecznymi w celu uzyskania pomocy dotyczącej leczenia, procesu rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych poprzez pomoc finansową, organizowanie placówek leczniczych a także systemu indywidualnego nauczania. 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szkoleń, kursów i warsztatów. 4. Organizowanie i prowadzenie w miarę własnych możliwości placówek leczniczych i rehabilitacyjnych. 5. Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do dziecka kalekiego i upośledzonego i zapobieganie w ten sposób jego krzywdzie. 6. Prowadzenie na zlecenie lub ze środków własnych różnorodnych usług w formie placówek, świetlic środowiskowych, punktów konsultacyjnych, specjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania w formie wychowania przedszkolnego oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 7. Organizowanie działalności turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, sezonowego wypoczynku i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności. 8. Promocję i organizację wolontariatu. 9. Działalność charytatywną. 10. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez współpracę z Gminną Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 12. Organizowanie i prowadzenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. 13. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży. 14. Prowadzenie działalności rekreacyjnej i edukacyjnej na rzecz osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów). 15. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych i zagrożonych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.702.942,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.702.942,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona