STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH-SWN

Przemyśl, Podkarpackie, Stefana Czarnieckiego 27
KRS: 0000041415 , NIP: 7952063075 , REGON: 650899980
star star

Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób niesłyszących, słabo słyszących i z wadami wymowy, realizowane w ramach zadań dotyczących: 1. integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym, 2. niwelowania barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym, 3. popularyzowania postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji i rehabilitacji, 4. pomocy w korzystaniu z naj...Rozwiń
Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób niesłyszących, słabo słyszących i z wadami wymowy, realizowane w ramach zadań dotyczących: 1. integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym, 2. niwelowania barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym, 3. popularyzowania postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji i rehabilitacji, 4. pomocy w korzystaniu z najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych, 5. prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej - aktywizacja osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów, 6. poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów prawnych, 7. wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, 8. wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania, 9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 10. przeciwdziałania patologiom społecznym, 11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 12. promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej, 13. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 14. upowszechniania praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 15. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożone bezrobociem, 16. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, 17. ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii, 18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 19. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw wspomagających rozwój demokracji, 20. kształtowania wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich wartości: pracowitości, uczciwości i pracy dla innych w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków wspólnoty lokalnej, 21. promowania działań szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z młodzieżą. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 140.232,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.500,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 94.784,20 zł
Razem 236.517,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona