STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-DZIECIOM"

Sępólno Krajeńskie, Kujawsko-pomorskie, Szkolna 8/7
KRS: 0000040559 , NIP: 5611361155 , REGON: 092475496
star star star star

Cele statutowe

1. POPRAWA WARUNKÓW WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY, 2. WSPIERANIE I STYMULOWANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI OD URODZENIA DO 6 LAT, 3. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z MAŁYCH MIAST I WSI, 4. WSPIERANIE RODZIN W TYM ROZWIJANIE KOMPETENCJI RODZICIELSKICH, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 6. AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, 7. ROZWÓJ I PROMOCJA WOLONTARIATU, 8. INTEGRACJA EUROPEJSKA...Rozwiń
1. POPRAWA WARUNKÓW WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY, 2. WSPIERANIE I STYMULOWANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI OD URODZENIA DO 6 LAT, 3. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z MAŁYCH MIAST I WSI, 4. WSPIERANIE RODZIN W TYM ROZWIJANIE KOMPETENCJI RODZICIELSKICH, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 6. AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, 7. ROZWÓJ I PROMOCJA WOLONTARIATU, 8. INTEGRACJA EUROPEJSKA ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACA MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 9. PROFILAKTYKA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WYPADKOM DROGOWYM I POMOC ICH OFIAROM, 10. PROFILAKTYKA W ZAKRESIE NARKOMANII, ALKOHOLIZMU I INNYCH UZALEŻNIEŃ, 11. PODNOSZENIE KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I RODZINĄ, 12. TWORZENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, 13. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (BIZNES, EDUKACJA, ŚRODOWISKO LOKALNE, INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE), 14. ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI, EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, 15. PROMOCJA I ROZWÓJ SPORTU ORAZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, 16. DZIAŁANIA W ZAKRESIE EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, 17. WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, 18. AKTYWIZACJA LUDZI STARSZYCH, W TYM KULTYWOWANIE TRADYCJI MIĘDZYPOKOLENIOWYCH, 19. TWORZENIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO, 20. WYMIANA WIEDZY, DOŚWIADCZEŃ, UMIEJĘTNOŚCI Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ, 21. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 22. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 23. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, 24. DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE EKONOMII SPOŁECZNEJ, 25. PROMOCJA RÓWNYCH SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO, 26. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, 27. WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.608.532,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 83.897,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.706.872,84 zł
Razem 5.399.302,28 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona