STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

Białystok, Podlaskie, Kościelna 3
KRS: 0000039448 , NIP: 5421950233 , REGON: 050223103

Cele statutowe

CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPOMAGANIE RODZIN W WYPEŁNIENIU ICH EWANGELICZNEJ MISJI STRZEŻENIA, OBJAWIENIA I PRZEKAZYWANIA MIŁOŚCI ORAZ W WYKONYWANIU WYNIKAJĄCYCH Z TEJ MISJI ZADAŃ : 1) TWORZENIA WSPÓLNOTY OSÓB, 2) SŁUŻBY ŻYCIU, 3) UDZIAŁU W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA, 4) UCZESTNICTWA W ŻYCIU I POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA. 2. NIE REZYGNUJĄC Z MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA NA RZECZ RODZIN WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WŁAŚCIWEJ ŚWIECKIM CZŁONKOM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DĄŻENIEM STOWARZYSZENIA JEST W S...Rozwiń
CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPOMAGANIE RODZIN W WYPEŁNIENIU ICH EWANGELICZNEJ MISJI STRZEŻENIA, OBJAWIENIA I PRZEKAZYWANIA MIŁOŚCI ORAZ W WYKONYWANIU WYNIKAJĄCYCH Z TEJ MISJI ZADAŃ : 1) TWORZENIA WSPÓLNOTY OSÓB, 2) SŁUŻBY ŻYCIU, 3) UDZIAŁU W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA, 4) UCZESTNICTWA W ŻYCIU I POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA. 2. NIE REZYGNUJĄC Z MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA NA RZECZ RODZIN WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WŁAŚCIWEJ ŚWIECKIM CZŁONKOM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DĄŻENIEM STOWARZYSZENIA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) UMOCNIENIE INSTYTUCJI RODZINY JAKO PODSTAWOWEJ KOMÓRKI SPOŁECZEŃSTWA I KOŚCIOŁA, 2) UTRWALANIE ZASADY JEDNOŚCI I NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, BĘDĄCEGO FUNDAMENTEM WSPÓLNOTY RODZINNEJ, 3) KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I POLITYCZNYCH WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ZASPOKAJANIU POTRZEB RODZINY ORAZ WŁAŚCIWEMU WYPEŁNIANIU JEJ MISJI WOBEC SPOŁECZEŃSTWA I KOŚCIOŁA, 4) WCIELANIE NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DO WSPÓLNOT POZARODZINNYCH. DO ZADAŃ STOWARZYSZENIA NALEŻY: 1. KSZTAŁTOWANIE KATOLICKICH POSTAW I ZACHOWAŃ WOBEC MAŁŻEŃSTWA I RODZINY ORAZ INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO, POLITYCZNEGO I GOSPODARCZEGO, 2. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA ORAZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA, 3. DZIAŁALNOŚĆ KRAJOZNAWCZA, ORGANIZACJA WYPOCZYNKU ORAZ PRACA WYCHOWAWCZA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, 4. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA ORAZ POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ, 5. ZABIEGANIE O REALIZOWANIE PRZEZ WSZYSTKIE WŁADZE PUBLICZNE POLITYKI PRORODZINNEJ W STANOWIENIU PRAWA ORAZ W PROGRAMACH GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNO – WYCHOWAWCZYCH, 6. ZABIEGANIE O POWSZECHNĄ AKCEPTACJĘ SPOŁECZNĄ KARTY PRAW RODZINY PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ STOLICĘ APOSTOLSKĄ ORAZ DĄŻENIE DO JEJ PEŁNEGO RESPEKTOWANIA PRZEZ WSZYSTKIE INSTYTUCJE SPOŁECZNE I POLITYCZNE, 7. PODEJMOWANIE INICJATYW POLITYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW STOWARZYSZENIA, 8. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN, 9. PODEJMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 10. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, EDUKACJI, OŚWIATY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 11. UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI I PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, 12. INICJOWANIE I CZYNNE WSPIERANIE WSZELKICH FORM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, 13. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU DO REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.281,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5.185.867,39 zł
Razem 5.194.148,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona