REGIONALNE TOWARZYSTWO GMINY SAWIN

Sawin, Lubelskie, Kościelna 16
KRS: 0000036390 , NIP: 5631940347 , REGON: 110253730
star star

Cele statutowe

Działanie:w zakr. Pom. Społ. ,w tym opom. Rodz. I os. W trunej syt. Życ. Oraz wyr. Sznas tych rodz. I os. Na rzecz integracji i reintegracji zaw. I społ. Osób zagr. Wykl. Społ.; W zakr. Dział. Charyt.; W zakr. Podtrzym. I upowsz. Tradycji narodowej,pielęgn. Polskości oraz rozwoju świadom. Narod. ,obywatel. I kultur.; Na rzecz mniejsz. Narod. I etn. Oraz jęz. Reg.; W zakr. Ochr. I pom. Zdrowia; Na rzecz os. Niepełnospr. W tym zakr. Aktywiazcji społ. -zawod.; W zakr. Promocji zatrud. I aktywiazji...Rozwiń
Działanie:w zakr. Pom. Społ. ,w tym opom. Rodz. I os. W trunej syt. Życ. Oraz wyr. Sznas tych rodz. I os. Na rzecz integracji i reintegracji zaw. I społ. Osób zagr. Wykl. Społ.; W zakr. Dział. Charyt.; W zakr. Podtrzym. I upowsz. Tradycji narodowej,pielęgn. Polskości oraz rozwoju świadom. Narod. ,obywatel. I kultur.; Na rzecz mniejsz. Narod. I etn. Oraz jęz. Reg.; W zakr. Ochr. I pom. Zdrowia; Na rzecz os. Niepełnospr. W tym zakr. Aktywiazcji społ. -zawod.; W zakr. Promocji zatrud. I aktywiazji zawod. Osób pozost. Bez pracy i zagroż. Zwol. Z pracy; Na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; Na rzecz os. W wieku emeryt.; Wspomag. Rozwój gosp. ,w tym rozwój przedsiębiorcz. ,wspom. Rozwój techniki,wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowsz. I wdraż. Nowych rowiązań techn. W praktyce gosp.; Wspom. Rozwój wspólnot i społeczn. Lokln.; W zakr. Nauki,szkol. Wyższ. ,edukacji,oświaty i wych.; W zakr. Wypoczynku dzieci i młodzieży; W zakr. Kultury,sztuki. ,ochr. Dóbr kultury i dzidzictwa narodow.; W zakr. Wspier. I upowsz. Kultury fizycznej i sportu; W zakr. Ekologii i ochr. Zwierząt oraz ochr. Dsziedzictwa przyrodn.; W zakr. Turystyki i krajoznastwa; W zakr. Porz. I bezp. Publ.; W zakr. Obronności państwa i działaln. Sił zbrojnych rp; W zakr. Upowsz. I ochr. Wol. I praw czł. Oraz swobód obywat. ,a także działań wspomag. Rozwój demokracji; W zakr. Ratow. I ochr. Lud.; W zakr. Pomocy ofiarom katastrof,klęsk żyw. ,konfl. Zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; Na rzecz integr. Europejskiej oraz rozw. Kontaktów i współpracy między społ.; W zakr. Prom. I org. Wolontariatu; W zakr. Pom. Polonii i polakom za granicą; Na rzecz kombatantów i os. Represjonowanych; W zakr. Prom. Rp za granicą; Na rzecz rodziny,macierz. ,rodzic. ,upowsz. I ochr. Praw dziecka; W zakr. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społ. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 95.294,34 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 95.294,34 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego