POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ PODLASKI

Białystok, Podlaskie, Dziesięciny 59
KRS: 0000035404 , NIP: 5422005092 , REGON: 000789080

Cele statutowe

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez: -Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz słyszącymi członkami ich rodzin - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji sł...Rozwiń
Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez: -Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz słyszącymi członkami ich rodzin - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, -Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku, -Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego, -Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, -Prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji, -Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, -Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej, -Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej na temat głuchych i ich kultury skierowanej do osób słyszących, -Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, -Udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim, -Prowadzenie działalności charytatywnej, -Podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, -Prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii dla osób niesłyszących i słyszących, -Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, -Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, -Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, -Przeciwdziałanie patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii), -Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; -Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, -Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu, -Działania związanych z ochroną praw konsumenta, -Promocji i organizacji wolontariatu, -Działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, -Prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego, -Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia; -Promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, -Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 508.685,38 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.251.951,24 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.631,20 zł
Razem 1.762.267,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona