STOWARZYSZENIE "STARA OLIWA" IM. DANUTY ROLKE-POCZMAN

Gdańsk, Pomorskie, Stary Rynek Oliwski 15
KRS: 0000033875 , NIP: 5842333199 , REGON: 191709204

Cele statutowe

Celami stowarzyszenia są: 1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, pobudzenie mieszkańców, zwłaszcza społeczności lokalnych do aktywnego udziału w życiu społecznym; 2) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 3) działanie na rzecz promocji miasta gdańska, jego dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych 4) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w gdańsku, a w szczególności w star...Rozwiń
Celami stowarzyszenia są: 1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, pobudzenie mieszkańców, zwłaszcza społeczności lokalnych do aktywnego udziału w życiu społecznym; 2) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 3) działanie na rzecz promocji miasta gdańska, jego dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych 4) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w gdańsku, a w szczególności w starej oliwy - obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a także rewitalizacji istniejącej zabudowy oraz adaptacji zabytków kultury i techniki, a zwłaszcza założenia budynku bramnego w oliwie - jako zespołu architektonicznego o znaczeniu ponadregionalnym; 5) uczestnictwo w procesie kształtowania przestrzeni i zagospodarowywania rezerw terenowych na obszarze gdańska, a zwłaszcza na obszarze starej oliwy; 6) działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 7) działalność na rzecz rozwoju świadomości prawnej i edukacji prawnej; 8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości; 9) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 10) działalność charytatywna; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 70.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 70.000,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność zlecona