SEMPER AVANTI

Wrocław, Dolnośląskie, Pl. Św. Macieja 5
KRS: 0000032523 , NIP: 8971661576 , REGON: 932681234

Cele statutowe

Sfera zadań publicznych uznana za działalność pożytku publicznego,obejmująca: i. Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,obywatelskiej,kulturowej-w tym m. In: 1)rozwijanie świadomości regionalnej,narodowej i europejskiej 2)kształtowanie wizerunku Polski i dolnego śląska. 3)rozwijanie zainteresowania aktualną rzeczywistością społeczną i polityczną,celem ułatwienia zainteresowanym uczestniczenia w aktywnym i efektywnym życiu publicznym regionu,kr...Rozwiń
Sfera zadań publicznych uznana za działalność pożytku publicznego,obejmująca: i. Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,obywatelskiej,kulturowej-w tym m. In: 1)rozwijanie świadomości regionalnej,narodowej i europejskiej 2)kształtowanie wizerunku Polski i dolnego śląska. 3)rozwijanie zainteresowania aktualną rzeczywistością społeczną i polityczną,celem ułatwienia zainteresowanym uczestniczenia w aktywnym i efektywnym życiu publicznym regionu,kraju,europy i świata 4)promowanie kultury regionalnej i Polskiej 5)rozwijanie tożsamości lokalnych 6)działania na rzecz mniejszości i integracji społecznej ii. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- w tym m. In: propagowanie wzorców europejskiej demokracji lokalnej. Iii. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości-m. In: rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości. Iv. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. V. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie-w tym m. In: 1. Edukację międzykulturową 2. Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży 3. Rozwój osobisty i zawodowy członków stowarzyszenia vi. Kulturę,sztukę,ochronę dóbr kultury i tradycji-w tym m. In: 1. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych. Vii. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego-w tym m. In: 1. Wspieranie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego viii. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,a także działania wspomagające rozwój demokracji. Ix. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami-w tym m. In: 1. Tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów wschodu i zachodu europy. 2. Dążenie do likwidacji barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy narodami europy. X. Promocję i organizację wolontariatu. Ciąg dalszy celu wynika z art. 7 statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 141.559,39 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.436.543,33 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,01 zł
Pozostałe 1.162,39 zł
Razem 1.579.265,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne