STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA" W PIOTROWICACH

Piotrowice, Dolnośląskie, Główna 65
KRS: 0000032067 , NIP: 9131510798 , REGON: 932684712

Cele statutowe

1. PROWADZENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2. PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. 3. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS DLA TYCH RODZIN I OSÓB. 4. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 5. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ. 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH. 7. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 8. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 9. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWO...Rozwiń
1. PROWADZENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2. PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. 3. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS DLA TYCH RODZIN I OSÓB. 4. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 5. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ. 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH. 7. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 8. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 9. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY. 10. UPOWSZECHNIENIE I OCHRONA PRAW KOBIET, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN. 11. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 12. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. 13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA. 14. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. 15. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI. 16. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. 17. UPOWSZECHNIANIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT. 18. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. 19. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.486,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 826.193,60 zł
Razem 829.680,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona