TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE

Konin, Wielkopolskie, Zofii Urbanowskiej 8
KRS: 0000031926 , NIP: 6652283754 , REGON: 310167770
star star star star

Cele statutowe

1) działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa, 2) wypracowania zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk samorządowych, 3) szerzenia i popularyzowania idei samorządności, 4) tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności gmin, powiatów i całego regionu, 5) tworzenia warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców, 6) pomocy w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia, 7) działalności wspom...Rozwiń
1) działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa, 2) wypracowania zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk samorządowych, 3) szerzenia i popularyzowania idei samorządności, 4) tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności gmin, powiatów i całego regionu, 5) tworzenia warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców, 6) pomocy w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia, 7) działalności wspomagającej pobudzenie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym aktywności społecznej i publicznej, 8) współdziałania przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu, wspierania inicjatyw gospodarczych członków, reprezentowania interesów zrzeszonych w nim członków, 9) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 10) przygotowania i udziału w wyborach do organów przedstawicielskich, 11) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 11a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 11 b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej, 12) działalności charytatywnej, 13) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 14a) rewitalizacji, 15) ochrony i promocji zdrowia, 16) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 17) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 18) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 19) turystyki i krajoznawstwa, 20) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 21) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 22) podtrzymywania, promowania i upowszechniania tradycji i kultury narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 23) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 24) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 25) upowszechniania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 26) działalności na rzecz osób w wieku senioralnym, 27) promocji i organizacji wolontariatu, 28) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 28 a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 29) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 30) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 30 a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 31) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 32) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 33) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 34) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 267.765,13 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 14.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 135.306,08 zł
Razem 417.071,21 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona