OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISKUPICACH

Biskupice, Wielkopolskie, Biskupice 59
KRS: 0000030566 , NIP: 6652447612 , REGON: 310061303
star star

Cele statutowe

Celem OSP zgodnie z paragrafem 5 Statutu organizacji jest m.in.: - prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, - udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed...Rozwiń
Celem OSP zgodnie z paragrafem 5 Statutu organizacji jest m.in.: - prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, - udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, - rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej i lokalnej społeczności kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej na rzecz lokalnej społeczności, - realizowanie zadań w ramach ochrony cywilnej, - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, w szczególności w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego i ochroną środowiska, - działalność charytatywna, - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli ochotniczych straży pożarnych w historii miejscowości i jej znaczenia dla rozwoju lokalnej kultury, - działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, - ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pożarowych, - działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w szczególności poprzez organizowanie kobiecych i męskich zespołów pożarniczych, - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na temat ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, - działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, - porządek i bezpieczeństwo publiczne, - ratownictwo i ochrona ludności, - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, - promocja i organizacja wolontariatu, - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, - rewitalizacja, - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 450), w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tejże ustawy, - wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 125.969,45 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 123.284,94 zł
Razem 249.254,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona