STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY POTRZEBUJĄCYM I ZAPOBIEGANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM "POMOCNA DŁOŃ"

Gnojnik, Małopolskie, Gnojnik 507
KRS: 0000030427 , NIP: 8691766647 , REGON: 852525450
star star star

Cele statutowe

1. Wspieranie szeroko pojętej pomocy innym poprzez: a/ Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, oświatowej i wychowawczej. b/ Działalność promocyjna w zakresie kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych. c/ Prowadzenie działalności pomocowej w tym organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 2. Działania na rzecz służby zdrowia, i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości. 2a. Aktywizacja ludzi stars...Rozwiń
1. Wspieranie szeroko pojętej pomocy innym poprzez: a/ Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, oświatowej i wychowawczej. b/ Działalność promocyjna w zakresie kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych. c/ Prowadzenie działalności pomocowej w tym organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 2. Działania na rzecz służby zdrowia, i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości. 2a. Aktywizacja ludzi starszych i w wieku emerytalnym poprzez uczestnictwo w różnych formach życia publicznego i społecznego oraz popieranie i prowadzenie różnych form aktywności fizycznej, intelektualnej i psychicznej adekwatnej do wieku, zainteresowania i sprawności. 2b. Inspirowania działań na rzecz osób starszych, i w wieku emerytalnym chorych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. 3. Promowanie idei integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania - w tym upośledzonych umysłowo. 4. Uświadamianie społeczeństwu o ciążącej na nim odpowiedzialności za osoby wymagające pomocy w tym osoby starsze. 5. Aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, i nikotynizmowi. 6. Promowanie stylu życia opartego na aktywnych formach spędzania wolnego czasu dzieci, dorosłych i seniorów. 7. Podejmowania działań uświadamiających dorosłym – w szczególności rodzicom oraz nauczycielom, i wychowawcom – zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież. 8. Ochrona dzieci i młodzieży przed wszelkimi formami manipulacji psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sekt, oraz ruchów i organizacji o charakterze rasistowskim. 9. Zapobieganie agresji, oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży, oraz wszelkich form przemocy w rodzinie. 10. Niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym, starszym oraz osobom poszkodowanym w sytuacjach losowych. 11. Podejmowanie działań mających na celu łagodzenie negatywnych skutków sieroctwa społecznego, w tym wspieranie rodzin zastępczych i adopcyjnych. 12. Szkolenie oraz udzielanie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego kandydatom na rodziców zastępczych i adopcyjnych. 13. Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, ofiarom przestępstw, osobom chorym na stwardnienie rozsiane w szczególności wsparcie psychologiczne, prawne oraz rehabilitacja. 14. Wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży samarytańskiego poczucia niesienia pomocy potrzebującym. 15. Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności, i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy potrzebującym. 16. Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej. 17. Szerzenie szeroko pojętej świadomości proekologicznej i ochrony naturalnego środowiska. 18. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym rehabilitacja społeczna i zawodowa. 19. Działania na rzecz integracji osób w różnym wieku: dzieci, dorosłych i seniorów. 20. Upowszechnienie wiedzy o środowisku lokalnym w szczególności o gminie, powiecie m.in. poprzez organizowanie konferencji, spotkań i prezentowanie dorobku kulturalnego, walorów turystycznych. 21. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 22. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 23. Działalność charytatywna. 24. Działalność w dziedzinie rewitalizacji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.550.904,06 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 11.099,00 zł
Razem 1.562.003,06 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona