POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW "MACIERZ"

Częstochowa, Śląskie, Nowowiejskiego 3
KRS: 0000023391 , NIP: 9491897150 , REGON: 152147202
star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie: 1. Oświaty, edukacji, wychowania wśród dzieci i młodzieży. 2. Ochrony i promocji zdrowia. 3. Propagowania pełnego rozwoju osoby ludzkiej , uwzględniającego dążenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego. 4. Przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. 5. Rozwoju nauki w obszarze pedagogiki i psychologii. 6. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 7. Wsp...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie: 1. Oświaty, edukacji, wychowania wśród dzieci i młodzieży. 2. Ochrony i promocji zdrowia. 3. Propagowania pełnego rozwoju osoby ludzkiej , uwzględniającego dążenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego. 4. Przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. 5. Rozwoju nauki w obszarze pedagogiki i psychologii. 6. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 7. Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych z uwzględnieniem ekonomicznych i prawnych aspektów ich funkcjonowania w Unii Europejskiej. 8. Podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia. 9. Reprezentowania członków Stowarzyszenia i ich opinii, potrzeb i uprawnień. 10. Integracji działań różnych środowisk społecznych w celu propagowania zdrowego rozwoju rodziny. 11. Współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i środowiskami, krajowymi i międzynarodowymi realizującymi podobne cele. 12. Wspieranie integracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, w tym korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej. 13. Integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet. 14. Aktywizacji młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób do 25 roku życia, bezrobotnych do 6 miesięcy lub powyżej 6 miesięcy, chcących założyć własną działalność gospodarczą. 15. Kształtowania i wspierania postaw obywatelskich poprzez edukację świadomych obywateli, promocje działań prospołecznych (wolontariatu, filantropii) i wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. 16. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 17. Promocji i organizacji wolontariatu. 18. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 19. Działalność wspierająca funkcjonowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego w podejmowaniu działań w sferze zadań publicznych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.209.190,49 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 47.940,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 152,28 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.257.282,77 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona