OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

Komarówka Podlaska, Lubelskie, St. Staszica 57
KRS: 0000019906 , NIP: 5381660284 , REGON: 030202950
star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2)udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3)informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4)rozwijanie wśród członków ochotnic...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest: 1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2)udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3)informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4)rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5)działania na rzecz ochrony środowiska. 6) działanie na rzecz: porządkui bezpieczeństwa publicznegooraz przeciwdziałania patologiom społecznym; Ratownictwa i ochrony ludności, a także pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz ochrony i promocji zdrowia. 7)organizowanie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jak również ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa narodowego. 8)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocję i organizację wolontariatu oraz rozwój przedsiębiorczości, a także zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 9)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji; Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 10)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 47.730,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 47.730,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona