STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA

Warszawa, Mazowieckie, Wolfganga Amadeusza Mozarta 1
KRS: 0000015795 , NIP: 5211498873 , REGON: 012167185
star star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie realizuje następujące cele i zadania: 1) organizowanie pomocy społecznej i działalności charytatywnej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 2) podtrzymywanie i promocja tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w szczególności upowszechniania wiedzy o historii i tradycjach służewa i warszawy oraz losach ludzi z nimi związanych, 3) działania na rzecz ochrony zdrowia oraz na...Rozwiń
Stowarzyszenie realizuje następujące cele i zadania: 1) organizowanie pomocy społecznej i działalności charytatywnej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 2) podtrzymywanie i promocja tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w szczególności upowszechniania wiedzy o historii i tradycjach służewa i warszawy oraz losach ludzi z nimi związanych, 3) działania na rzecz ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, 4) działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 5) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczności lokalnej, 6) organizowanie i koordynowanie działalności o charakterze edukacyjnym, oświatowym i wychowawczym, w tym szczególnie przeciwdziałanie patologiom społecznym, 7) organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 8) organizowanie i koordynowanie działalności promujących kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i tradycji, 9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 10) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem służewa, 11) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz promowanie wiedzy o ratownictwie i ochronie ludności, 12) upowszechnianie i ochrona praw lokatorów i konsumentów, 13) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, 14) promowanie i organizowanie wolontariatu, 15) pomoc polonii i polakom za granicą, 16) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, 17) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 72.280,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.400,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,01 zł
Razem 83.680,51 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona