TOWARZYSTWO NA RZECZ REHAB.ZDROW.IM.PROF.F.CHRAPKIEWICZA-CHAPEVILLE'A

Strzyżów, Podkarpackie, Słowackiego 8
KRS: 0000014480 , REGON: 690460098
star star star

Cele statutowe

1. Celem Towarzystwa jest: 1) podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań zmierzających do poprawy zdrowotności ludności w zakresie rehabilitacji zdrowotnej poprzez: a) zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, b) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz osób wymagających rehabilitacji, c) wspieranie rozwoju fachowego i naukowego oraz podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, d) udzielenie rad w zakresie reh...Rozwiń
1. Celem Towarzystwa jest: 1) podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań zmierzających do poprawy zdrowotności ludności w zakresie rehabilitacji zdrowotnej poprzez: a) zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, b) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz osób wymagających rehabilitacji, c) wspieranie rozwoju fachowego i naukowego oraz podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, d) udzielenie rad w zakresie rehabilitacji zdrowotnej poprzez prelekcje, odczyty i publikacje, e) udział w opracowywaniu programów poprawy zdrowotności i poziomu oświaty zdrowotnej, f) popieranie, propagowanie i prowadzenie nowych metod i sposobów leczenia, profilaktyki oraz rehabilitacji. g) sport, turystykę i rekreację. 2) prowadzenie działalności charytatywnej, pomocy społecznej w tym pomocy rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 3) rehabilitacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4) występowanie do osób fizycznych i innych podmiotów prawnych z wnioskami z zakresu celów towarzystwa, 5) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej z zakresu celów towarzystwa, 6) organizowanie sympozjów oraz utrzymywanie kontaktów z podmiotami zajmującymi się problematyką z zakresu celów towarzystwa, 7) współpraca i utrzymywanie kontaktów z placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej, 8) rehabilitacja ofiar wypadków i kolizji w ruchu drogowym, 9) opracowywanie projektów, programów i innych dokumentów pozwalających o ubieganie się o środki finansowe z funduszy pomocowych i ich realizację. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 118.696,56 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.431,20 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 129.127,76 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku