ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM

Ciechanów, Mazowieckie, Batalionów Chłopskich 12
KRS: 0000013912 , NIP: 5661793655 , REGON: 130447826

Cele statutowe

1)pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2)działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 3)działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym, 4)działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielę...Rozwiń
1)pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2)działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 3)działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym, 4)działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych i polonii za granicą, 6)ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, 7)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8)upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 9)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 10)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych, 11)krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych, 12)rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży, 13)rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, 14)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych, 15)działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności 16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich... Cd w statucie Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 30.422,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 3.910,00 zł
Razem 34.332,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego