STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI "PRZYJAZNA DŁOŃ"

Gdańsk, Pomorskie, Bolesława Chrobrego 56
KRS: 0000011404 , NIP: 9570715077 , REGON: 191468605

Cele statutowe

a) stworzenie możliwości kontaktu pomiędzy osobami z kryzysami psychicznymi poza szpitalem i placówkami służby zdrowia; b) wspieranie działalności samopomocowej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin; c) kształtowanie postaw sprzyjających akceptacji i adaptacji społecznej osób, które mają lub miały problem ze zdrowiem psychicznym; d) organizowanie banku informacji o miejscach pracy (w tym chronionej), pomoc w poszukiwaniu i organizowaniu miejsc pra...Rozwiń
a) stworzenie możliwości kontaktu pomiędzy osobami z kryzysami psychicznymi poza szpitalem i placówkami służby zdrowia; b) wspieranie działalności samopomocowej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin; c) kształtowanie postaw sprzyjających akceptacji i adaptacji społecznej osób, które mają lub miały problem ze zdrowiem psychicznym; d) organizowanie banku informacji o miejscach pracy (w tym chronionej), pomoc w poszukiwaniu i organizowaniu miejsc pracy; e) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; f) działanie charytatywne; g) ochrona i promocja zdrowia; h) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; i) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; k) edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego; l) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działanie wspomagające rozwój demokracji; m) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; n) działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.766.926,72 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 24.032,03 zł
Razem 1.790.958,75 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona