TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZINY I DZIECKA "ALIA"

Antoniewo, Wielkopolskie, Antoniewo 11
KRS: 0000010454 , NIP: 7661692903 , REGON: 570864414

Cele statutowe

Stowarzyszenie o nazwie towarzystwo wspierania rodziny i dziecka "Alia" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających: a. Niesieniu pomocy w usamodzielnianiu młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne, b. Udzielaniu pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, c. Wspieraniu działań w zakresie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo, d. Gromadzeniu środków finansowych i zasob...Rozwiń
Stowarzyszenie o nazwie towarzystwo wspierania rodziny i dziecka "Alia" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających: a. Niesieniu pomocy w usamodzielnianiu młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne, b. Udzielaniu pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, c. Wspieraniu działań w zakresie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo, d. Gromadzeniu środków finansowych i zasobów materialnych w celu utrzymania i rozwoju działalności statutowej, e. Niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz rehabilitacja tych osób, poprzez aktywizację życiową, zawodową i społeczną niepełnosprawnych f. Kształceniu oraz podniesieniu poziomu edukacji i wychowania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; G. Aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy. Jak również upowszechnianie wzorców i postaw akceptowanych społecznie, a także przyczynianie się do ograniczenia rozmiarów patologii w rodzinach zagrożonych demoralizacją oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.859,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 52.404,97 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 14.121,00 zł
Razem 71.385,47 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego