STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I WSPIERANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY "WZRASTANIE"

Radymno, Podkarpackie, Os. Władysława Jagiełły 1
KRS: 0000001812 , NIP: 7952203406 , REGON: 651426746
star star star star

Cele statutowe

1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną działać na rzecz dzieci, młodzieży, ich rodzin oraz innych osób potrzebujących różnorodnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, edukacyjnej, materialnej. 2. Wielopłaszczyznowa pomoc osobom niepełnosprawnym (z różnym rodzajem, stopniem i zakresem niepełnosprawności) i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, oraz działania zmierzające do wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 3. Propagowanie idei wolonta...Rozwiń
1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną działać na rzecz dzieci, młodzieży, ich rodzin oraz innych osób potrzebujących różnorodnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, edukacyjnej, materialnej. 2. Wielopłaszczyznowa pomoc osobom niepełnosprawnym (z różnym rodzajem, stopniem i zakresem niepełnosprawności) i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, oraz działania zmierzające do wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 3. Propagowanie idei wolontariatu, podejmowanie różnych inicjatyw z wolontariatem i na rzecz wolontariatu. 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 5. Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii. 6. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 7. Niesienie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i w czasie klęsk żywiołowych. 8. Działania na rzecz ochrony zdrowia małoletnich i dorosłych, profilaktyki i różnych form terapii. 9. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej) wobec małoletnich i dorosłych, doznawanej w szkole, rodzinie i innych środowiskach, praca z ofiarami i sprawcami oraz świadczenie różnorodnych form pomocy, praca psychokorekcyjna. 10. Wieloaspektowe działania na rzecz osób starszych. 11. Działanie na rzecz osób bezrobotnych. 12. Inicjatywy na rzecz integracji i reintegracji społecznej. 13. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: pomoc osobom bezdomnym, znajdującym się w kryzysie, ulegającym marginalizacji społecznej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.180,57 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 41.180,57 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona