STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL"

Białystok, Podlaskie, Bukowskiego 4
KRS: 0000000168 , NIP: 5422692744 , REGON: 051980929

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom, w szczególności poprzez tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych osób prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez: 1) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży i do...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom, w szczególności poprzez tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych osób prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez: 1) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, poprzez indywidualną i zbiorową działalność fizjoterapeutów, w zakresie fizjoterapii, terapii ruchowej, masażu leczniczego itd., indywidualną i zbiorową działalność psychologów, psychoterapeutów, terapię logopedyczną, w in. formach, 2) stworzenie możliwości do nawiązywania bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń między rodzicami i opiekunami prawnymi osób z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, 3) organizowanie i prowadzenie własnych placówek edukacyjno-rehabilitacyjno - adaptacyjnych dla osób z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą, 4) nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego celem jej praktycznego wykorzystania, 5) organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych, 6) prowadzenie działalności wydawniczej, 7) współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, 8) gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia, 9) prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, a w szczególności Systemu Nauczania Kierowanego, 10) Prowadzenie i organizację wolontariatu, 11) Prowadzenie usług cateringowych finansowanych przez swoich podopiecznych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.021.549,91 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 32.083,36 zł
Pozostałe 0,29 zł
Razem 5.053.633,56 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona