"STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

Świebodzice, Dolnośląskie, Parkowa 4
KRS: 0000048985 , NIP: 8842407686 , REGON: 891357410
star star star

Cele statutowe

1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych a) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych b) aktywne popieranie budowy i rozwoju ośrodków szkolno - rehabilitacyjnych, opiekuńczo wychowawczych i leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. c) rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i...Rozwiń
1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych a) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych b) aktywne popieranie budowy i rozwoju ośrodków szkolno - rehabilitacyjnych, opiekuńczo wychowawczych i leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. c) rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i do nich samych. d) organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką Stowarzyszenia. e) rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną. f) prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z prawem prasowym 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej. 3. Działalności charytatywnej. 4. Ochrony i promocji zdrowia, tworzenie i prowadzenie placówek świadczących usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne, oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień. 5. Upowszechniania i ochrony praw kobiet, oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. 7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 8. Kulturoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 9. Upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami a także działań wspomagających rozwój demokracji. 10. Promocji i organizacji wolontariatu. 11.Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 13. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 14. Działalności na rzecz mniejszości narodowych. 15. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 16.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 17.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 162.358,27 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,01 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 162.358,28 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona