STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, Mazowieckie, Foksal 3/5
KRS: 0000043110 , NIP: 5260300144 , REGON: 000775190
star star

Cele statutowe

Celami stowarzyszenia są w szczególności: 1. Wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, jak również działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej, dbałość o godność i etykę dziennikarzy, o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego, wolna i niezależna działalność wydawnicza i promocyjna aut...Rozwiń
Celami stowarzyszenia są w szczególności: 1. Wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, jak również działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej, dbałość o godność i etykę dziennikarzy, o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego, wolna i niezależna działalność wydawnicza i promocyjna autorów i twórców, 2. Działania na rzecz poszanowania języka Polskiego, oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, nowych technologii, w szczególności odnoszące się do kształcenia na kierunkach związanych z kształceniem dziennikarzy, 3. Działania na rzecz rozwoju kultury i poprawy dostępu do kultury, rozwijania uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności lokalnych, kraju i po za granicami Polski, a w szczególności seniorów, młodzieży i grup wykluczonych społecznie, 4. Działania na rzecz otwartego i wolnego rynku pracy, w tym równego dostępu do wszystkich zawodów bez względu na płeć, rasę, wiek i wyznanie, w szczególności dbanie o rzetelność wykonywanego zawodu przez społeczność dziennikarską, wyznaczanie i nakreślanie ram etyki zawodowej, 5. Rozwój edukacji medialnej społeczeństwa, w tym upowszechnianie wiedzy na temat zasad funkcjonowania mediów, ich celów i roli w demokratycznym państwie i społeczeństwie obywatelskim oraz zagrożeń związanych z nieodpowiednim i nieodpowiedzialnym użytkowaniem mediów, w szczególności takich jak cyberprzestępczość, cyberprzemoc, stalking i trolling, 6. Działania na rzecz praw człowieka, w tym ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów, na rzecz równego dostępu obywateli do edukacji, finansów, informacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, 7. Upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji i pluralizmu, kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, w tym łatwego dostępu do informacji publicznej, 8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania na rzecz mniejszości etnicznych i kulturowych, działania i pomoc humanitarna na rzecz imigrantów i uchodźców, przeciwdziałanie dyskryminacji osób ze względu na płeć, rasę, wyznanie i wiek, 9. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza mediów lokalnych oraz wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego i zawodowego, w tym w szczególności samorządu dziennikarskiego, 10. Rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych, w tym upowszechnianie i ochronę swobód obywatelskich wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz działania wspomagające rozwój w zakresie dziedzictwa kultury, edukacji ekologicznej, historii, informatyki, kultury fizycznej, nowych technologii, oświaty, 11. Działania mające na celu pomoc społeczną, działania na rzecz seniorów, w tym osób niepełnosprawnych i chorych, wspieranie działalności na rzecz zdrowia i opieki zdrowotnej, integracji społecznej, rozwoju i promocji dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, 12. Wspieranie i rozwój działalności na rzecz kultury fizycznej, sportu, turystyki i ochrony zdrowia wszystkich obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych,   13. Działania mające na celu ochronę zdrowia i życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz promocję postaw prozdrowotnych i bezpieczeństwa publicznego oraz prywatnego, w tym działania promocyjne przeciw używaniu tytoniu, alkoholu i wszelkiego rodzaju środków mających wpływ na zachowania psychofizyczne ludzi i zwierząt, 14. Wspieranie i promocję rozwoju gospodarczego, w tym promocję innowacyjności, przedsiębiorczości, finansów i nowych technologii we wszystkich sektorach gospodarki, dalszy ciąg celu działania wg statutu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 17.265,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 30.597,50 zł
Razem 47.862,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego