OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOLINIE

Golina, Wielkopolskie, Dworcowa 4
KRS: 0000041081 , NIP: 6171992804 , REGON: 251433799
star star

Cele statutowe

1) Przeprowadzanie akcji mających na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną. 2) Współpraca z organami samorządowymi oraz innymi podmiotami o podobnych zainteresowaniach. 3) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 4) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi....Rozwiń
1) Przeprowadzanie akcji mających na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną. 2) Współpraca z organami samorządowymi oraz innymi podmiotami o podobnych zainteresowaniach. 3) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 4) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 5) Upowszechnianie, w szczególności wśród członków ochotniczych straży pożarnych, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 6) Propagowanie wśród mieszkańców różnych form pracy społecznej, kulturalnej i oświatowej. 7) Zapewnienie środków na działalność i rozwój OSP. 8) Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności, a w szczególności: a) Ochrony i poprawy stanu dziedzictwa publicznego, kulturalnego i przyrodniczego; b) Poprawy jakości standardów życia; c) Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; d) Ożywianie, aktywizowanie, wspomaganie rozwoju kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności. 9) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu; 10) Tworzenie partnerstw publiczno-społecznych dla realizacji wspólnych zadań. 11) Podejmowanie starań o pozyskiwanie finansowych środków publicznych, w tym z funduszy unijnych, na przedsięwzięcia realizujące cele i zadania statutowe. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 970.231,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.581,00 zł
Działalność Gospodarcza 42.362,72 zł
Przychody Finansowe 5.000,00 zł
Pozostałe 21.655,90 zł
Razem 1.058.831,32 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona