KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, Dolnośląskie, Katedralna 4
KRS: 0000031291 , NIP: 8961001016 , REGON: 001256084
star

Cele statutowe

Celem klubu jest kształtowanie osobowości i wychowanie człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych, opierające się na nauce kościoła katolickiego, obejmujące sferę zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako działalności wyłącznej, rozumianej zgodnie z art. 20 pkt 2 cytowanej ustawy, a w szczególności: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,...Rozwiń
Celem klubu jest kształtowanie osobowości i wychowanie człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych, opierające się na nauce kościoła katolickiego, obejmujące sferę zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako działalności wyłącznej, rozumianej zgodnie z art. 20 pkt 2 cytowanej ustawy, a w szczególności: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, b) działalności charytatywnej, c) podtrzymywania, pielęgnowania i ochrony polskości oraz rozwoju świadomości i tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, g) krajoznawstwa oraz wypoczynku członków klubu i młodzieży, h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, i) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, j) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, k) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, l) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, m) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1 - 23 Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.210,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.434,54 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 11.644,84 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego