OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NASALACH

Nasale, Opolskie, Nasale
KRS: 0000029945 , REGON: 532180929
star star

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organem samorządowym i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultur...Rozwiń
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organem samorządowym i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Wykonywanie innych działań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6. Działania na rzecz ochrony środowiska. 7. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 8. Ochrona i promocja zdrowia. 9. Wychowanie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa. 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych. 11. Rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej, międzynarodowej. 12. Działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami. 13. Promowanie inicjatyw i liderów lokalnych. 14. Inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 15. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 16. Uczestnictwo w programach i projektach wykorzystujących środki z unii europejskiej. 17. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 18. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa. 19. Niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą. 20. Osp w nasalach prowadzi działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi nasala. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 40.147,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.480,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 22.500,00 zł
Razem 66.127,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona