BANK ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE

Reguły, Mazowieckie, Stanisława Bodycha 97
KRS: 0000029435 , NIP: 5241067296 , REGON: 010607645

Cele statutowe

Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie zajmuje się inicjowaniem, wspieraniem i prowadzeniem działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności. Cele statutowe działania fundacji to: a) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej; b) gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; c)...Rozwiń
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie zajmuje się inicjowaniem, wspieraniem i prowadzeniem działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności. Cele statutowe działania fundacji to: a) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej; b) gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; c) działalność edukacyjną, oświatowa i wydawniczą dotyczącą celów działania fundacji; d) zakładanie placówek opiekuńczych i szkoleniowych pozwalających na realizację i popularyzacje celów fundacji; e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej; f) udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele fundacji; g) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z celami fundacji działającymi w Polsce i innych krajach; h) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie: 1. gromadzenia żywności i jej rozdziału między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej; udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele fundacji; 2. działalności edukacyjnej i oświatowej; 3. działalności wydawniczej dotyczącą celów działania fundacji; i) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie: 1. działalności edukacyjnej i oświatowej, 2. działalności wydawniczej dotyczącą celów działania Fundacji Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 36.156.123,89 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.500,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 18.502,93 zł
Razem 36.176.126,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona