STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA"

Biecz, Małopolskie, Kazimierza Wielkiego 31
KRS: 0000029015 , NIP: 7381823770 , REGON: 491972961
star star star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie miało na celu popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności ze szczególną dbałością o to, by te działania służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia. Realizowało cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania takie jak: 1) współpraca ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz osobami fizycznymi; 2) działalność w zakresie pomocy społecznej, w...Rozwiń
Stowarzyszenie miało na celu popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności ze szczególną dbałością o to, by te działania służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia. Realizowało cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania takie jak: 1) współpraca ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz osobami fizycznymi; 2) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej, rodzinom dysfunkcyjnym, ofiarom przemocy, ofiarom przestępstw, ofiarom wypadków komunikacyjnych, ich rodzinom, potrzebujacym wsparcia oraz wyrównywania szans tych osób; 3) działalność charytatywna; 4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych, w tym rehabilitacyjna; 5) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym poprzez tworzenie funduszu stypendialnego, działalność szkoleniową, doradczą, profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą, terapeutyczną oraz informacyjną, edukacyjną kierowaną do grup zawodowo i społecznie zajmującymi się problemami rodzinnymi, wychowawczymi i pomocowymi; 6) dziaalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 7) upowszechnianie kultury i sportu; 8) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 9) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 10) upowszechnienie i ochrona kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 12) promocja i organizacja wolontariatu; 13) współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami realizującymi pokrewne zadania; 14) utrzymanie kontaktów z innymi towarzystwami za granicą. W zakres działalności odpłatnej wchodzą zadania wyszczególnione w pkt: 2,4,5,7,8 - w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie tych działań. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.761.539,03 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.984,21 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 53.782,08 zł
Razem 4.828.305,32 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona