STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KROTOSZYNIE

Krotoszyn, Wielkopolskie, Młyńska 2D
KRS: 0000027109 , NIP: 6211366853 , REGON: 250655173
star star

Cele statutowe

A) Nieodpłatna działalność pożytku publicznego: 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi - w zakresie; -pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne. 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – w zakresie; -dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, -działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie. 88.99.Z - Pomoc spo...Rozwiń
A) Nieodpłatna działalność pożytku publicznego: 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi - w zakresie; -pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne. 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – w zakresie; -dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, -działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie. 88.99.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – w zakresie; -pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, -działalność społeczną lokalną i sąsiedzką, -działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju, -działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, -działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej. 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna – w zakresie; -indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp. 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - w zakresie; -działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii, -działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów. 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki – w zakresie; -organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych. 93.1 - Działalność związana ze sportem – w zakresie; -pozostałą działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich - w zakresie; -działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w zakresie; -edukacja w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, -korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, -kursy komputerowe, -szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej -pozostałe formy edukacji związane głównie z rozwojem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie; -domy mieszkalne dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, -placówki dla osób opóźnionych umysłowo, B) Odpłatna działalność pożytku publicznego: 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi - w zakresie; -pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne. 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – w zakresie; -dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, -działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie. 88.99.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.898.118,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 69.788,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.967.906,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona