CECH RZEMIOSŁ WIELOBRANŻOWYCH

Rzeszów, Podkarpackie, Al. Józefa Piłsudskiego 17
KRS: 0000025961 , NIP: 8130014453 , REGON: 690501064

Cele statutowe

1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej, 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno–organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz interesów osób zagrożonych zwolnieniem , 3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych, 4. udzielanie pom...Rozwiń
1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej, 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno–organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz interesów osób zagrożonych zwolnieniem , 3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych, 4. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 5.przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań Cechu, 6. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych, 7.udzielenie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji, 8. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych, 9. rozpatrywanie skarg na działalność członków, z uwzględnieniem prawa konsumenckiego, 10. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego , otaczanie opieką osób pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów, 11. współdziałanie z jednostkami naukowo – badawczymi zwłaszcza w zakresie udostępniania nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania , 12. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawców, 13. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego, 14. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków, 15. organizowanie pomocy instruktażowej i organizowanie szkoleń, 16. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla osób w trudnej sytuacji materialnej , 17. delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorców przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, 18. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydanie w tym przedmiocie opinii, 19. prowadzenie działalności charytatywnej, 20. prowadzenie obsługi informacyjnej z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej, 21. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 22. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 23. zgłaszanie kandydatów na członków do komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła, 24. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 83.688,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 291.495,84 zł
Razem 375.184,74 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona