GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "PROMYK NADZIEI"

Gdańsk, Pomorskie, Piecewska 9
KRS: 0000024817 , NIP: 9570781861 , REGON: 192118818

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1. fachowa pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym wymagającym wsparcia, 2. wspieranie rodzin poprzez pomoc w wychowaniu i uzupełnianiu niedoborów materialnych, 3. prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej, 4. prowadzenie działalności profilaktyczno - terapeutycznej, 5. prowadzenie działalności konsultacyjnej i interwencyjnej, Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako nieodpłatna lub odpłatna działalność pożytku publicznego....Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1. fachowa pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym wymagającym wsparcia, 2. wspieranie rodzin poprzez pomoc w wychowaniu i uzupełnianiu niedoborów materialnych, 3. prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej, 4. prowadzenie działalności profilaktyczno - terapeutycznej, 5. prowadzenie działalności konsultacyjnej i interwencyjnej, Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako nieodpłatna lub odpłatna działalność pożytku publicznego. 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania nieodpłatne: a) realizację programów edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych, b) terapię indywidualną i grupową, c) wychowanie poprzez kulturę i sztukę, d) konsultacje i szkolenia, e) działania z zakresu zdrowia publicznego, f) działania interwencyjne, g) uzupełnianie niedoborów materialnych (w tym dożywianie), objętych opieką osób. h) zajęcia reedukacyjne, i) organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego, j) współpracę z instytucjami, k) pozyskiwanie wolontariuszy do działań własnych Stowarzyszenia, l) pozyskiwanie sponsorów, m) organizowanie imprez, festynów, eventów, itp. n) współpracę z samorządem lokalnym, a w szczególności pozyskiwanie środków finansowych z dotacji i grantów. 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania odpłatne: a) realizację programów edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych, b) terapię indywidualną i grupową c) wychowanie poprzez kulturę i sztukę, d) konsultacje i szkolenia e) działania interwencyjne, f) zajęcia reedukacyjne, g) organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego, h) organizowanie imprez, festynów, eventów, itp. i) działania z zakresu zdrowia publicznego j) działania opiekuńczo – wychowawcze Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 282.011,12 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 30.968,56 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,15 zł
Razem 312.979,83 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona