OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MARKUSZOWIE

Markuszów, Lubelskie, Marka Sobieskiego 1
KRS: 0000023081 , NIP: 7162703439 , REGON: 432280551
star

Cele statutowe

1)działanie na rzecz ochrony życia,zdrowia,mienia i środowisk przed pożarami klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami 2)prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną,organami samorządowymi i innymi podmiotami 3)udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 4)informowanie ludn...Rozwiń
1)działanie na rzecz ochrony życia,zdrowia,mienia i środowisk przed pożarami klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami 2)prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną,organami samorządowymi i innymi podmiotami 3)udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 4)informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 5)działania na rzecz ochrony środowiska,ekologii,ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 6)działania na rzecz obrony cywilnej 7)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 8)wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków osp i społeczności lokalnej 9)działanie na rzecz dzieci i młodzieży,ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla ochrony przeciwpożarowej,porządku i bezpieczeństwa publicznego 10)działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych 11)wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności 12)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych 13)wspieranie społecznej aktywności obywateli,w szczególności takich grup społecznych jak: młodzież i dzieci,kobiety,seniorzy,niepełnosprawni,bezdomni,bezrobotni 14)rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej 15)działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy miedzy społeczeństwami 16)promowanie inicjatyw lokalnych 17)upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa 18)niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof,klęsk żywiołowych Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 14.138,93 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 14.138,93 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego