SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "SALOS RP"

Warszawa, Mazowieckie, Kawęczyńska 53
KRS: 0000021665 , NIP: 1130327154 , REGON: 010104499
star star star star star

Cele statutowe

Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni i fair play. Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających...Rozwiń
Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni i fair play. Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie. Integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym zachowaniem ich tożsamości – na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodych. Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania. Organizowanie obozów, rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno-wychowawczych oraz kursów i szkoleń. Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne. Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie. Prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej wśród osób niepełnosprawnych. Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych. Reprezentowanie członków SALOS RP wobec administracji rządowej i samorządowej, związków sportowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji formalnych w kraju i za granicą. Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie, zlecanie zadań celowych członkom SALOS RP i innym podmiotom realizującym cele statutowe SALOS RP. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, upowszechnianie jej wyników poprzez publikacje i wydawnictwa, organizowanie odczytów, prelekcji, kursów, kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.261.440,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 898.665,51 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 840.202,43 zł
Razem 3.000.307,94 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona