POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Przemyśl, Podkarpackie, Barska 15
KRS: 0000020967 , NIP: 7951296860 , REGON: 650107810

Cele statutowe

Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności : 1) pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2) działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 3) działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobie...Rozwiń
Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności : 1) pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2) działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 3) działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym, 4) działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych, 6) ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, 7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych, 11) krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych, 12) rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku 13) rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych 14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych 15) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności, 16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 17) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 18) upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów, 19) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz, 20) promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.637.970,36 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 181.590,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 11.412,67 zł
Pozostałe 148.281,34 zł
Razem 6.979.254,37 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona