STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "SZANSA"

Stalowa Wola, Podkarpackie, Czarnieckiego 3
KRS: 0000015850 , NIP: 8652136592 , REGON: 830439182

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności działania: 1. na rzecz wczesnej diagnozy i terapii dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, 2. na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej we wszystkich typach szkół, 3. na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji leczniczej, 4. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 5. na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku. 6. w zakresie pomocy społecznej, w...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności działania: 1. na rzecz wczesnej diagnozy i terapii dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, 2. na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej we wszystkich typach szkół, 3. na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji leczniczej, 4. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 5. na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku. 6. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 7. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, 9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 10. na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 11. na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 13. na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.”. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.380.084,88 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.690,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,51 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.399.775,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona