STOWARZYSZENIE SZKOŁA DLA REGIONU - LKS "ORKAN"

Radocza, Małopolskie, Dworska 8
KRS: 0000014811 , NIP: 5512033442 , REGON: 002428788

Cele statutowe

1. Upowszechnianie kultury zycznej i sportu. 2. Działania na rzecz rozwoju turystyki, w tym agroturystyki. 3. Promocja obszaru gminy tomice i doliny karpia, a w szczególności produktów lokalnych. 4. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki kulinarnej, opartej na zasobach historyczno- kulturowych na obszarze gminy tomice oraz doliny karpia. 5. Mobilizowanie ludności, w szczególności dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszaru gminy tomice i doliny karpia. 6. Upowszechnianie...Rozwiń
1. Upowszechnianie kultury zycznej i sportu. 2. Działania na rzecz rozwoju turystyki, w tym agroturystyki. 3. Promocja obszaru gminy tomice i doliny karpia, a w szczególności produktów lokalnych. 4. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki kulinarnej, opartej na zasobach historyczno- kulturowych na obszarze gminy tomice oraz doliny karpia. 5. Mobilizowanie ludności, w szczególności dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszaru gminy tomice i doliny karpia. 6. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze gminy tomice i doliny karpia. 7. Wspieranie zastosowania nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów lokalnych, przetwórstwa i usług na obszarze gminy tomice i doliny karpia. 8. Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów. 9. Poprawa jakości życia na obszarze gminy tomice i doliny karpia. 10. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez integrowanie małych jednostek produkcyjnych na obszarze gminy tomice i doliny karpia. 11. Działania na rzecz kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego i tradycji, w tym tradycji kulinarnych. L2. Działania na rzecz turystyki, rybołówstwa, ornitologii, wędkarstwa i ochrony środowiska. 13. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, wtym działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 14. Działania na rzecz edukacji, w tym wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców obszarów wiej skich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. L5. Działania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 16. Promocja i rozwój lokalnej aktywności, w tym twórczości ludowej. 17. Działalność wspomagaj ąca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 18. Wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych działających w obszarze doliny karpia. Cd. Par. 8 statutu Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.245,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 16.245,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego