TRZEBIŃSKI RUCH SPOŁECZNY "NIEZALEŻNOŚĆ"

Trzebinia, Małopolskie, 22 Lipca 58
KRS: 0000012790 , NIP: 6281995264 , REGON: 357696427

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, obejmującej w szczególności zadania w zakresie: 1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3)działalności charytatywnej; 4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości ora...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, obejmującej w szczególności zadania w zakresie: 1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3)działalności charytatywnej; 4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5)ochrony i promocji zdrowia; 6)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8)działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 9)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10)działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 11)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 12)nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 13)wypoczynku dzieci i młodzieży; 14)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 15)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 16)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 17)turystyki i krajoznawstwa; 18)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 19)ratownictwa i ochrony ludności; 20)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 21)upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 22)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Ciąg dalszy celów określa §3 statutu Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.061,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 3.061,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego