KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ IM. ŚW. JÓZEFA

Bielsko-Biała, Śląskie, Grzybowa 8
KRS: 0000010905 , NIP: 5471845001 , REGON: 070895442
star star star star

Cele statutowe

KLUB jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem mają na celu: a) pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz praktykę kultu religijnego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i politycznych, b) pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, c) wspier...Rozwiń
KLUB jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem mają na celu: a) pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz praktykę kultu religijnego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i politycznych, b) pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, d) rozpowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, e) przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym - takim jak chuligaństwo, alkoholizm, rozwydrzenie obyczajowe, nieuczciwość w pracy, kradzież mienia publicznego itp., f) działalność charytatywno-opiekuńczą i niesienie pomocy potrzebującym, g) dobroczynność, h) działalność ekumeniczną. KLUB powyższe cele realizuje poprzez: 1. niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy ludziom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2. działalność charytatywną i dobroczynną, 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych, 5. ochronę i promocję zdrowia, 6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i rencistów, 8. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 10. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 12. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 13. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 15. turystykę i krajoznawstwo, 16. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 17. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 18. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 19. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 20. ratownictwo i ochronę ludności, 21. działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez świadczenie usług w społeczności lokalnej, 22. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 23. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 24. promocję i organizację wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 543.171,37 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.372.573,58 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 3.240,70 zł
Razem 1.918.985,65 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona